1. Startsida
  2. Om oss
  3. Styrelse och ledning
  4. Samfinansierad forskning
IVL Två kvinnor pratar med varandra vid kontorsdisk

Samfinansierad forskning

Samfinansierad forskning ger en unik möjlighet för svenska företag och branscher att genomföra forskningsprojekt på IVL Svenska Miljöinstitutet, med finansiering från både stat och näringsliv.

Både privata företag och branschorganisationer kan vara delaktiga i samfinansierade forskningsprojekt. Samfinansierade forskning drivs med medel från företag och branschorganisationer, samt med statliga medel som förmedlas via Formas och Naturvårdsverket. Statliga medel används även för matchning av forskningsanslag från EU.

Projektet ska vara relevant för en bransch eller för samhället

Ett samfinansierat projekt utgår från ett miljöproblem eller en miljörelaterad utvecklingspotential. SIVL sätter ramar och kriterier för verksamheten och projekt struktureras och formuleras genom diskussion mellan finansierande intressenter från näringslivet och IVL. Kriterier för samfinansiering är bland annat att forskningsprojekten ska vara relevanta för en bransch eller samhället i stort. Resultaten från samfinansierade projekt är alltid offentligt tillgängliga genom publicering i IVL:s rapportserie eller andra öppna kanaler.

Finansieras till lika delar av parterna

SIVL medfinansierar med statliga medel med samma belopp som näringslivets kontantinsats. När ett projektförslag beviljats, skrivs avtal mellan finansierande näringslivspart/parter och SIVL som medfinansierande part. SIVL beställer utförande av forskningsprojektet på IVL. Avtalspart måste vara momspliktig.

Utöver rapportering från enskilda projekt redovisar IVL resultat av den samfinansierade forskningen och ekonomiskt utfall i en årlig verksamhetsberättelse till SIVL:s styrelse samt till Formas och Naturvårdsverket.

Nedan ser du lista över IVL:s samfinansierade forskning